W związku z panującą sytuacją odwołane zostają eliminacje do OOM oraz Mistrzostwa Regionu Północnego Młodzików, które planowane były na dzień 10 kwietnia 2021.

Nowy termin eliminacji do OOM przewidujemy wstępnie na przełomie maja/czerwca, ale o dokładnej dacie będziemy informować Państwa na bieżąco. Tak samo będzie z MMM-ką.

Jednocześnie przypominam klubom zrzeszonym w Okręgu o przesłanie w terminie ostatecznym do 31.03.2021 drogą mailową na adres biuro@pozjudo.pl następujących dokumentów pod rygorem usunięcia ze struktur Okręgu a co za tym idzie również i Polskiego Związku Judo:

  1. umocowania prawnego klubu: wypis z KRS lub wypis z ewidencji klubów,
  2. statutu klubu potwierdzonego na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z pieczęcią klubową,
  1. potwierdzenie dokonania opłaty składki członkowskiej za rok 2021.

Przypominam również, że istnieje część klubów, która do tej pory nie uiściła składki nie tylko za rok 2021, ale również i za rok 2020. Prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległości za obydwa okresy składkowe również do 31 marca 2021 roku. Nieuiszczenie składek do tego dnia będzie równoznaczne z usunięciem ze struktur Okręgu i Polskiego Związku Judo.